Achizitii publice

Anunț cazare Târgu Mureș 2022

Nr. 2022051003 / 10.05.2022

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Federatia Romana de Triatlon, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza procedura proprie in vederea achiziționării de „Servicii de cazare in Târgu Mureș in perioada 12-15 mai 2022 pentru 16 persoane”.

Invitam toti operatorii economici interesati, care corespund cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, sa transmita oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.

Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere
Valoarea estimata 7.200 lei cu toate taxele incluse
Surse de finantare: fonduri bugetare si proprii

Procedura este organizata in baza art. 68 alin.(1) lit.h) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

Termenul limita de depunere a ofertelor: 11.05.2022, ora 12:00

Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din documentatia de atribuire.

Criterii de calificare in sustinerea situatiei personale a operatorilor economici: Declaratie privind privind evitarea conflictului de interese, conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016; Persoanele cu functie de decizie in procedura proprie sunt: Vlad Stoica – Presedinte, Ovidiu Burghelea -Secretar General, Elena Marcu – Achizitii Publice, Iosif Crisan – Antrenor Federal

Modul de prezentare a ofertelor tehnica si financiara.

Se vor prezenta:

  • Formularul de oferta si Anexa la formular;
  • Propunerea tehnica elaborata in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, conform formularului

Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei
Limba de redactare a ofertei: romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 2 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 11.05.2022, ora 10:00

Descarca de aici documentele necesare – Caiet de sarcini / Formulare / Propuneri financiare / Contract

Loading...

Pin It on Pinterest