Statutul Federatiei Romane de Triatlon

Act Aditional la Actul Constitutiv al Federatiei Romane de Triatlon – 21.04.2017

| DESCARCA PDF |


Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Federatiei Romane de Triatlon – 21.04.2017

| DESCARCA PDF |


Comunicare Incheiere Sedinta Civila Modificare Act Constitutiv, Statut, Sediu FRTRI – 27.09.2017

| DESCARCA PDF |


Statutul Federatiei Romane de Triatlon

| VEZI CONTINUT |

CAP. I – Denumire, statut juridic, însemne

Art. 1 – Federaţia Română de Triatlon este persoana juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.

Pe parcursul întregului statut se va utiliza sintagma prescurtată a denumirii Federaţiei Române de Triatlon – FRTRI.

Art. 2 – Federaţia Română de Triatlon este structura sportivă de interes naţional, constituită prin asocierea tuturor cluburilor sportive cu secţii de triatlon, a cluburilor sportive de triatlon, a asociaţiilor judetene de triatlon şi a Municipiului Bucureşti, afiliate şi recunoscute de ea.

Art. 3 – Federaţia Română de Trialon este singura autorizată să organizeze, să conducă şi să controleze activitatea de triatlon din România.

Art. 4 – Federaţia Română de Triatlon organizează sau tutelează competiţiile oficiale de triatlon cu caracter naţional şi cele internaţionale care au loc pe teritoriul României.

Art. 5 – Prevederile statutului FRTRI sunt în concordanţă cu OG nr. 26/2000 şi cu Legea nr. 69/2000 şi sunt obligatorii pentru toţi membrii săi.

FRTRI se organizează şi funcţionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile statutelor federaţiilor internaţionale corespondente.

Art. 6 – FRTRI are siglă (emblemă), steag (fanion), insignă proprie, prezentate în anexe.

Art.7 – FRTRI este înscrisă în Registrul Sportiv al ANST şi este atestată prin Certificatul de identitate sportivă.

CAP. II – Sediul, durata de funcţionare, patrimoniul

Art. 8 – Sediul Federaţiei este în România, Bucureşti, Str. Pictor Constantin Stahi nr. 14, et. 1, sector 1.

Art. 9 – Durata de funcţionare a Federaţiei este pe termen nedeterminat.

Art. 10 – Patrimoniul iniţial al FRTRI este format dintr-un activ patrimonial în valoarea de 1000 RON

CAP. III – Relaţii cu organismele interne şi internaţionale

Art. 11 – FRTRI va fi afiliată la ITU şi ETU şi respectă în activitatea ei statutele şi regulamentele celor două organisme internaţionale.

Art. 12 – FRTRI va fi membră a Comitetului Olimpic Român.

CAP. IV – Scop şi atribuţii

Art. 13 – FRTRI are ca scop principal organizarea, conducerea şi controlul activităţii în domeniul triatlonului precum şi aplicarea unui sistem organizat de selecţie, pregătire şi participare în competiţii în vederea dezvoltării activităţii de performanţă şi obţinerea unor rezultate competitive pe plan intern şi internaţional. De asemenea, FRTRI susţine, promovează şi sprijină sportul amator şi cel de masă.

Art. 14Obiectivele Federaţiei Române de Triatlon:

1. asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale la care este afiliată, stabileşte şi întreţine relaţii de colaborare şi schimburi sportive cu federaţii similare din alte ţări şi cu organisme internaţionale;

2. împreună cu structurile sportive afiliate conlucrează cu organele administraţiei publice centrale şi locale în vederea asigurării mijloacelor şi condiţiilor necesare pentru pregătirea sportivilor de performanţă;

3. organizează sistemul competiţional intern;

4. militează pentru promovarea, de către sportivi, antrenori, arbitri şi alţi tehnicieni din domeniu, a spiritului de “fair-play”, cinste, corectitudine, muncă, întrajutorare în pregătire şi competiţii;

5. acţionează împotriva practicii de folosire a substanţelor şi metodelor interzise în sport, în conformitate cu reglementările interne şi internaţionale

6. acţionează pentru formarea şi perfecţionarea continuă a specialiştilor din domeniu în corelaţie cu nevoile activităţii de triatlon;

7. se preocupă de atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi medicinei sportive în obiectivizarea şi dirijarea procesului de selecţie şi pregătire a sportivilor.

8. sprijină moral şi material membrii federaţiei sau foştii sportivi şi tehnicieni aflaţi în situaţii de necesităţi deosebite;

Art. 15 – Federaţia are următoarele atribuţii principale:

a) elaborează strategia naţională pentru dezvoltarea triatlonului privind participarea la competiţiile internaţionale oficiale, obiectivele ce se urmaresc a fi realizate, precum şi măsurile necesare acestora, în cadrul JO, CM, CE şi Cupelor Mondiale

b) organizează activităţile şi competiţiile sportive oficiale la nivel naţional, în baza normelor şi regulamentelor adoptate, potrivit prezentului statut;

c) organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor, privind formarea, perfecţionarea şi promovarea acestora, pe plan naţional şi internaţional;

d) întocmeşte calendarul naţional şi regulamentele campionatelor şi concursurilor naţionale la toate categoriile, precum şi calendarul internaţional la care participă sportivii de performanţă;

e) alcătuieşte loturile naţionale de seniori, juniori şi cadeţi care reprezintă federaţia în competiţiile internaţionale şi organizează pregătirea acestora în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate;

f) îndrumă, controlează şi sprijină din punct de vedere metodic, tehnic, organizatoric şi material, secţiile de triatlon şi asociaţiile judeţene de specialitate;

g) elaborează sistemul de informare şi documentare, organizează consfătuiri, cursuri şi strategii de perfecţionare a antrenorilor şi arbitrilor;

h) realizează legătura cu compartimentele din ANST, cu alte ministere şi departamente, în vederea susţinerii activităţii de triatlon în secţiile subordonate acestora;

i) urmăreşte promovarea unor tehnicieni români în organismele internaţionale, participă la congrese şi conferinţe internaţionale ale forurilor la care este afiliată;

j) administrează şi gestionează patrimoniul propriu, în conformitate cu prevederile legale, se va preocupa de dezvoltarea si modernizarea sa, precum şi de asigurarea fondurilor necesare;

k) stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor şi penalităţilor;

l) organizează baza de date, realizează statistici şi elaborează sistemul de informare şi documentare;

m) elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale regulamente, norme tehnice, financiare, şi de asigurare materială, alte norme specifice cu caracter general sau pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute;

n) organizează sau tutelează competiţiile oficiale cu caracter internaţional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Sport şi Tineret.

o) susţine, promovează şi sprijină sportul amator şi cel de masă

CAP. V – Condiţiile de afiliere, consecinţele afilierii

 Art. 16 – La FRTRI se pot afilia structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive, persoane juridice de drept public şi privat şi asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti de triatlon.

Pentru a putea fi membri, este necesar ca structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv cluburile sportive, persoane juridice de drept public si privat şi asociaţiile judeţene şi ale municipiului Bucureşti de triatlon, sa aibă specificat în Certificatul de Identitate Sportivă secţia de triatlon, precum şi să desfăşoare activităţi specifice sportului de triatlon sau să aibă sportivi care practică triatlonul.

Art. 17 – Asociaţiile sportive fără personalitate juridică se pot afilia la asociaţiile judeţene de triatlon şi a municipiului Bucureşti, legal constituite şi afiliate la FRTRI.

Art. 18 – Pentru a putea participa la competiţiile judeţene, cluburile sportive trebuie să se afilieze şi la asociaţia judeţeană de triatlon de pe teritoriul respectiv.

Art. 19 – La afiliere, cluburile şi asociaţiile judeţene de triatlon trebuie să prezinte o cerere-tip emisă de federaţie, care conţine, sub sancţiunea nulităţii:

a) număr de identificare;

b) certificatul de identitate sportivă – numărul şi data emiterii;

c) denumirea structurii sportive;

d) sediul – judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax;

e) organele de conducere şi administrare;

f) culorile clubului de care aparţine secţia;

g) data, semnătura şi ştampila.

h) lista cu sportivii legitimaţi

La cerere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:

1. actul constitutiv şi statutul autentificat;

2. copie după hotărârea judecătorească definitivă de acordare a personalităţii juridice a structurii sportive;

3. copie legalizată după certificatul de identitate sportivă;

4. copie legalizată după certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive, persoane juridice fără scop patrimonial;

5. copie legalizată după certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale pe acţiuni;

6. dovada sediului;

7. dovada patrimoniului.

Art. 20 – Cluburile sportive, persoane juridice de drept public vor anexa la cererea de afiliere, în afara celor prezentate la art. 19 şi următoarele înscrisuri doveditoare

 1. actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;

 2. actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 21 – Afilierea la Federaţia Română de Triatlon înseamnă totodată cunoaşterea, însuşirea şi respectarea Statutului Federaţiei Române de Triatlon şi a regulamentelor sale.

Art. 22 – În situaţia îndeplinirii condiţiilor statutare, Biroul Federal hotărăşte afilierea definitivă a clubului sau asciaţiei sportive.

Art. 23 – Prin afiliere cluburile sportive şi asociaţiile judeţene şi a municipiului Bucureşti dobândesc calitatea de membru al federaţiei.

CAP. VI – Membrii federaţiei, dobândirea şi pierderea calităţii de membru, drepturi şi obligaţii

Art. 24 – Membrii Federaţiei Române de Triatlon sunt cluburile sportive cu secţii de triatlon şi asociaţiile judeţene de triatlon, a Municipiului Bucuresti şi membrii de onoare. Calitatea de membru se dobândeşte prin efectul afilierii.

Art. 25 – PIERDEREA calităţii de membru FRTRI are loc în următoarele cazuri:

 1. ca urmare a desfiinţării;

 2. prin excludere (radiere) în situaţiile prevăzute de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Federaţiei Române de Triatlon;

 3. la cererea respectivei structuri sportive – în această situaţie, Consiliul de Administraţie va lua notă de această cerere şi va informa Adunarea Generală în prima şedinţă;

Art. 26 – 1. RETRAGEREA unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu prevederile statutului propriu. Membrul afiliat are obligaţia să transmită Biroului Federal al FRTRI, prin scrisoare recomandată, hotărârea de retragere luată de Adunarea Generală a membrilor săi, în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia.

Biroul Federal va informa Adunarea Generală a FRTRI, la proxima întalnire, pentru ca aceasta să ia act de retragerea membrului afiliat.

2. RADIEREA unui membru are loc în situaţia în care s-a hotărât dizolvarea şi lichidarea acestuia conform statutului propriu sau prevederilor 54-71 din OUG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Membrul afiliat are obligaţia să transmită Biroului Federal al FRTRI, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrilor săi în termen de maximum 15 zile de la adoptarea acesteia sau hotărârea instanţei în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă. Măsurile de mai sus trebuie să fie comunicate şi Registrului Sportiv al ANST conform prevederilor legale in vigoare.

Biroul Federal va informa Adunarea Generală a FRTRI, la proxima întâlnire, cu privire la situaţia în care se află membrul afiliat respectiv (dizolvare / lichidare / radiere).

3. EXCLUDEREA unei structuri sportive intervine în următoarele situaţii:

a) neîndeplinirea până la sfârşitul anului a obligaţiilor financiare ale anului respectiv, asumate faţă de FRTRI în conformitate cu regulamentele şi prezentul statut;

b) neparticiparea timp de 3 ani consecutivi la nicio competiţie din calendarul oficial al federaţiei

c) în cazul în care timp de 24 de luni, structura sportivă nu are niciun sportiv de triatlon legitimat

d) în cazul revocării recunoaşterii ca structură sportivă;

e) încălcarea gravă sau încălcarea repetată a Statutului FRTRI, a regulamentelor, normelor şi hotărârilor Federaţiei, a legislaţiei specifice anti-doping şi volenţei în sport;

4. Pentru situaţiile prevăzute la alin.(3), lit. a–d) acestea se constată de către Biroul Federal al FRTRI la sesizarea Comisiei de competiţii, legitimări, transferări şi clasificări sportive. Biroul Federal va lua măsura suspendării activităţii respectivei structuri sportive, până la prima întâlnire a Adunării Generale care va hotărâ asupra excluderii.

5. Pentru situaţiile prevazute la lit.e) excluderea unui membru afiliat al FRTRI intervine în temeiul hotărârii Adunării Generale, la propunerea motivată a Biroului Federal care are la bază hotărârea definitivă şi irevocabilă a Comisiei de Disciplină.

Art. 27 – Membrii FRTRI au următoarele drepturi:

a) rezolvarea independentă a activităţilor sportive în conformitate cu statutul federaţiei şi legislaţiei în vigoare;

b) dreptul de a participa la competiţiile oficiale şi de verificare organizate sub egida federaţiei;

c) dreptul de a participa, cu drept de vot, la Adunarea Generală, în conformitate cu normele de reprezentare stabilite în prezentul statut;

d) dreptul de a fi aleşi în Biroul Federal;

e) dreptul de a prezenta propuneri Biroului Federal şi Adunării Generale,

f) dreptul de a initia proiecte de hotărâri sau de a participa la elaborarea lor;

g) dreptul de a beneficia de recompensele oferite de federaţie (diplome, trofee etc.).

Art28 – Obligaţiile membrilor federaţiei:

a) obligatia de a respecta statutul, regulamentele, normele şi deciziile Biroului Federal, ale Comisiilor, colegiilor şi reprezentanţilor federaţiei;

b) obligatia de a permite controlul dispus de federaţie in ceea ce priveste respectarea statutului, regulamentelor, normelor şi deciziilor Biroului Federal, precum şi cele ale Biroului Executiv

c) obligatia de a respecta şi apara imaginea şi prestigiului federaţiei, a organismelor şi a oficialilor acesteia;

d) obligatia de a respecta scopul şi obiectivele sale şi ale federaţiei

e) obligatia de a achita taxele, cotizatiile şi orice alte sarcini financiare faţă de federaţie;

f) obligatia de a solicita avizul Directiei de Tineret şi Sport Judeteneşi aprobarea federaţiei, pentru participarea la acţiunile internaţionale, indiferent unde se desfăşoară, în ţară sau străinătate;

g) obligatia de a transmite numai prin organismele federaţiei orice forma de corespondenţă catre ITU sau ETU;

h) obligatia de a face cunoscuta federaţiei orice modificare sau schimbare survenită în structura sportivă respectivă.

CAP. VII – Organele de conducere şi control ale federaţiei

Art. 29 Organele de conducere şi control ale federaţiei sunt:

a) Adunarea Generală

b) Biroul Federal

c) Biroul Executiv

d) Comisia de cenzori

Art. 30 – Adunarea Generala este organul legislativ al Federatiei Române de Triatlon si, în consecinta, autoritatea suprema.

Art. 31 – Biroul Federal este organul de conducere care are in competenta sa atributiile Adunarii Generale, cand aceasta nu este convocata.

Art. 32 – Biroul Executiv este organul de administrare a FRTRI.

Art. 33 – Cenzorul este organul de control financiar al Federatiei Române de Triatlon.

Art. 34Adunarea Generală

Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară.

Adunarea Generală ordinara se convoacă şi se desfăşoară anual, in prima parte a anului.

Adunarea Generală de alegeri se desfăşoară o dată la patru ani.

Adunarea Generală extraordinară se convoacă în cazuri speciale, în orice perioadă a anului.

Art. 35 – Adunarea Generală poate fi publică numai cu acordul membrilor cu drept de vot prezenţi (jumătate plus unul).

Art. 36 – Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi, câte un reprezentant al fiecărui club sportiv sau asociaţie sportivă judeţeană afiliată, fiecare membru avand dreptul la un vot in Adunarea Generala.

Numele reprezentantilor trebuie comunicate la secretariatul general al federaţiei cu minimum 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generală cu mandat special scris, emis de membrul afiliat respectiv şi cu actul de identitate.

Numai reprezentantii prezenţi şi abilitaţi să voteze vor putea să decidă asupra chestiunilor supuse la vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură) nu este admis.

Art. 37 – Convocarea Adunării Generale ordinare se va realiza pe baza de corespondenta in format electronic, email sau fax, de către Biroul Federal, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acesteia.

a) Convocatorul va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi, menţionându-se explicit temele (problemele) de dezbătut.

b) Dacă pe ordinea de zi figurează propuneri privind modificarea şi/sau completarea statutului, convocatorul trebuie să cuprindă şi textul integral al acestora.

c) Pot fi introduse propuneri pe ordinea de zi a Adunarii Generale numai de către Biroul Federal şi membri afiliaţi, cu condiţia ca acestea să fie înaintate secretariatului general al federaţiei cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfasurarii Adunarii Generale. Numai acele propuneri şi cereri transmise la timp şi incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate în cadrul Adunarii Generale.

d) Adunarea Generală poate, în caz de urgenţă, să se ocupe de problemele prezentate după termenul menţionat, dacă acestea nu privesc modificarea sau completarea altor cereri anterioare şi cu condiţia ca Adunarea Generală să hotărască cu majoritate simpla (jumătate plus unul) în acest sens.

e) În cadrul Adunării Generale se stabilesc reprezentantii membrilor care au drept de vot. La inceputul sedintei, presedintele va nominaliza doua persoane care vor forma Comisia de validare. Aceasta va avea ca atributii intocmirea şi semnarea procesului verbal oficial, precum şi orice alte actiuni cu privire la organizarea şi supravegherea sedintelor Adunarii Generale.

Art. 38 – Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată oricând de Biroul Federal prin hotărârea (majoritatea plus unul) membrilor sai sau ca urmare a solicitării scrise semnate de cel puţin 1/2 din numărul membrilor afiliaţi. Adunarea Generală extraordinară trebuie să aibă loc în termen de 15 zile de la data când s-a hotărât convocarea acesteia.

Art. 39 – Prevederile art. 35 şi 36 se aplică şi în cazul Adunării Generale extraordinare.

Art. 40 – Ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare va include numai problemele care au determinat convocarea acesteia.

Art. 41 – Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va include, cel puţin următoarele puncte:

 1. Alocuţiunea preşedintelui FRTRI, verificarea indeplinirii conditiilor de cvorum şi adoptarea problemelor de pe ordinea de zi.

 2. Raportul Biroului Federal privind activitatea pe perioada parcursă de la ultima Adunare Generală.

 3. Prezentarea bilanţului contabil pe perioada precedentă şi aprobarea, prin vot, a acestuia.

 4. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de Cenzori.

 5. Prezentarea şi aprobarea planului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada următoare.

Art. 42 – Adunarea Generală este statutar constituită în prezenţa a 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi. În situaţia în care nu se întrunesc 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot, Adunarea Generală va fi reconvocată în termen de cel mult 15 zile. În acest caz Adunarea Generală se va desfăşura şi va avea putere de decizie indiferent de numărul delegaţilor cu drept de vot.

a) Prezidiul Adunării Generale este format din preşedintele federaţiei, 2 vicepreşedinti şi secretarul general.

b) Adunarea Generală este condusă de preşedintele federaţiei.

c) Dacă preşedintele lipseşte, acesta deleagă o altă persoană din Biroul Federal să conducă Adunarea Generală.

Art. 43 – Hotărârile Adunării Generale se iau cu jumătate plus unul din voturile membrilor cu drept de vot prezenţi.

Art. 44 – Adunarea generală alege, o dată la 4 ani, Biroul Federal. Alegerile se fac prin vot secret, pe baza buletinului de vot. Dacă pentru o funcţie există un singur candidat, alegerea se poate face şi prin vot deschis.

a) Distribuirea şi numărarea voturilor se face de către Comisia de validare;

b) La stabilirea rezultatului votării se iau în calcul numai buletinele valabil returnate. Buletinele necompletate sau buletinele anulate nu intră în calcul.

Art. 45 – Pentru alegerea preşedintelui, în situaţia în care, după desfăşurarea primului tur de scrutin, nici un candidat nu a întrunit votul a jumătate plus unu din totalul buletinelor de vot, se va organiza un al doilea tur de scrutin cu primii doi candidaţi în ordinea dată de voturile obţinute la primul tur de scrutin. In al doilea tur de scutin va fi declarat ales candidatul care obţine numărul cel mai mare de voturi. Dacă pentru funcţia de preşedinte există o singură propunere acesta poate fi ales şi prin vot deschis.

Art. 46 – Vicepreşedintii sunt alesi de catre Adunarea Generala. Fiecare membru va acorda cate un vot pentru fiecare post de vicepresedinte. Sunt alesi in functie primii doi candidati care au obtinut cel mai mare numar de voturi. Daca sunt doi candidati ce au intrunit acelasi numar de voturi, se va organiza un al doilea tur de scrutin, in care va fi delclarat ales candidatul care obtine cel mai mare numar de voturi.

Art. 47 – Membrii Biroului Federal se aleg în ordinea descrescătoare a numărul de voturi întrunite. Dacă pentru ocuparea ultimului loc sunt mai mulţi candidaţi cu acelaşi numar de voturi, pentru acestia se organizează un nou tur de scrutin. Candidatii pentru functiile din Biroul Federal pot fi atat membrii ai structurilor sportive din cadrul FRTRI cat şi persoane din afara structurilor sportive FRTRI.

Art. 48 – În cazuri temeinic justificate, candidaţii pot fi supuşi alegerii fără a fi prezenţi la Adunarea Generală.

Toate propunerile privind alegerea membrilor Biroului Federal trebuie să vină din partea membrilor afiliaţi (cluburi sau asociaţii judeţene). Nu se admit propuneri în nume propriu.

Art. 49 – Propunerile privind candidaturirile pentru Biroul Federal se depun pentru fiecare functie in parte, insoţite de:

 • curicullum vitae;

 • scrisoare de intenţie privind aportul cadidatului la organizarea şi funcţionarea federaţiei sau sprijinul financiar, material sau moral pe care poate să-l dea pentru dezvoltarea activităţii.

Art. 50 – Propunerile privind candidaturile pentru funcţiile alese, însoţite de curicullum vitae şi scrisoarea de intenţie, trebuie transmise de către membrul afiliat respectiv, cu cel puţin 15 zile înaintea desfăşurării Adunării Generale in cadrul careia urmeaza sa aiba loc alegerile. Nu se iau în considerare propunerile sosite la secretariatul general al federaţiei după acest termen sau în timpul Adunării Generale.

Art. 51 – Adunarea Generală poate acorda, prin vot deschis, titlul (calitatea) de Preşedinte de onoare şi “Membru de onoare” unor persoane cu activitate meritorie în activitatea FRTRI.

Art. 52 – Preşedintele de onoare şi Membrii de onoare sunt autorizaţi să participe la Adunarea Generală, să ia parte la discuţii, fără drept la vot.

Art. 53 – Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a FRTRI.

Art. 54 – Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

a) Aprobă statutul FRTRI, modificările şi completările acestuia, precum şi modificarea actului constitutiv al acesteia;

b) Aprobă planuri anuale privind activitatea de triatlon precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli;

c) Alege Biroul Federal al FRTRI;

d) Alege Comisia de cenzori;

e) Aprobă raportul privind activitatea Biroului Federal, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune a Biroului Federal şi raportul Comisiei de cenzori;

f) Hotărăşte dacă este cazul în legătură cu dizolvarea federaţiei, în conformitate cu prevederile prezentului statut.

g) Stabileste cuantumul remuneratiilor Biroului Federal, la propunerea acestuia, care urmeaza a fi aprobate in ultima intrunire din an, pentru anul urmator.

Art. 55 – Procesul verbal al Adunării Generale este semnat de Comisia de validare.

Art. 56 – Hotărârile Adunării Generale devin obligatorii pentru federaţie şi pentru membrii săi, de regulă după 15 zile de la data când au fost aprobate sau la data care este stabilită de Adunarea Generală.

Art. 57 – Cheltuielile de participare (transport, cazare, diurnă) la Adunarea Generală sunt suportate de:

a) Fiecare membru in parte, pentru membrii Biroului Federal;

b) Cluburile şi asociaţiile judeţene de triatlon pentru propriile delegatii.

Art. 58 Biroul Federal

În perioada cand nu este convocata Adunarea Generala, activitatea federaţiei este condusă de Biroul Federal. Biroul Federal este compus din 12 membri:

 • Preşedinte;

 • 2 Vicepreşedinţi;

 • Secretarul General, care este membru de drept al Biroului Federal, fără drept de vot, având rol consultativ

 • 8 reprezentanţi care îndeplinesc criteriul de membru, aleşi pe o perioadă de 4 ani

 1. pot fi membri al Biroului Federal persoanele de cetăţenie română, majore, beneficiind de toate drepturile civile şi politice;

 2. membrii care îşi încheie mandatul sunt reeligibili;

 3. hotărârile Biroului federal sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă, cu condiţia ca numărul acestora să fie minim jumătate plus 1 din numărul total al membrilor; in caz de egalitate, votul Presedintelui sau al înlocuitorului acestuia este determinant.

 4. votul prin corespondenta sau prin procura nu este admis

 5. Biroul Federal se întruneşte în şedinţe ordinare, de regulă odată pe trimestru sau de câte ori este nevoie;

 6. la fiecare reuniune se întocmeşte un proces-verbal de şedinţă, în care se înscriu obligatoriu problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, care se semnează de către membrii prezenţi şi se pastreaza la secretariatul general al Federatiei Române de Triatlon

 7. Membrii Biroului Federal au obligatia de abtinere in cazul unui litigiu care are ca una din parti clubul sau asociatia judeteana de triatlon din cadrul careia fac parte.

 8. Sedintele Biroului Federal al Federatiei Române de Triatlon nu sunt publice.

Art. 59Atribuţiile Biroului Federal

Biroul federal are următoarele atribuţii:

 1. aprobă organigrama şi statul de funcţii;

 2. aprobă regulamentul de ordine interioară al federaţiei;

 3. asigură aplicarea programelor, planurilor de activitate şi a hotărârilor Adunării Generale precum şi respectarea statutului, regulamentelor federaţiei şi a normelor generale privind activitatea sportivă, de catre toti membrii;

 4. aproba afilierea cluburilor şi asociatiilor judetene la federatie şi tine evidenta, prin Comisia de specialitate, a tuturor situatiilor in care structurile afiliate au operat modificari asupra actelor lor constitutive (schimbarea denumirii; schimbarea sediului, numarului de telefon, fax, email, web; schimbarea componentei numerice si/sau nominale a organelor de conducere; desfiintarea sectiei de triatlon sau fuziunea cu o sectie a altei structuri sportive);

 5. aprobă componenţa colegiilor şi comisiilor centrale;

 6. aprobă regulamente de organizare şi desfăşurare ale competiţiilor interne;

 7. pe baza propunerilor formulate de colegiul central de antrenori, aprobă componenţa loturilor olimpice şi naţionale, structura colectivelor tehnice şi planurile de pregătire ale loturilor, inclusiv obiectivele de realizat;

 8. aprobă componenţa delegaţiilor care participă la competiţii şi reuniuni internaţionale, mijloacele materiale şi financiare necesare, în conformitate cu calendarul internaţional aprobat şi cu normele financiare în vigoare şi cu bugetul destinat acestora;

 9. analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la competiţiile internaţionale şi concluziile de la reuniuni pe baza rapoartelor prezentate de conducătorii acestor delegaţii;

 10. asigură, prin colegiile şi comisiile centrale şi judeţene şi membrii afiliaţi, organizarea şi desfăşurarea competiţiilor la nivel interjudeţean, naţional şi internaţional;

 11. asigură desfăşurarea corespunzătoare a acţiunilor de selecţie, pregătire şi participare la competiţiile internaţionale a loturilor reprezentative, precum şi organizarea controlului activităţii acestora;

 12. organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii colegiilor şi comisiilor centrale şi teritoriale, precum şi a membrilor afiliaţi;

 13. convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi şi materialele care urmează să fie prezentate;

 14. decide în orice problemă privind activitatea în ramurile de sport respective;

 15. propune Adunării Generale acordarea titlului de “Preşedinte de onoare” şi “Membru de onoare” al federaţiei;

 16. propune acordarea titlurilor de”Maestru al sportului”, “Maestru emerit al sportului” şi “Antrenor Emerit”, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor stabilite prin normativele în vigoare;

 17. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

 18. hotărârile Biroului Federal intră în vigoare la termenele stabilite de acesta;

 19. propune cuantumul remuneratiilor membrilor Biroului Federal;

 20. stabileste indemnizatiile personalului salariat, exceptand cuantumul remunaratiilor membrilor Biroului Federal;

 21. aprobă calendarul competiţional naţional şi calendarul acţiunilor sportive internaţionale;

 22. aprobă norme financiare proprii, privind drepturile de deplasare şi recompensele pentru sportivi, antrenori, alte cadre tehnice, în concordanţă cu normele legale;

 23. aproba transferurile sportivilor de la o structura sportiva la alta

Art. 60Comisia de cenzori

a) Controlul financiar intern al FRTRI este asigurat de 1 cenzor ales de Adunarea Generala, respectiv de o comisie de cenzori, in conditiile in care numarul de membrii ai FRTRIRI depaseste pragul stabilit de lege. Mandatul este pentru o perioadă de 4 ani. În cazuri deosebite, Adunarea Generală poate schimba Comisia în timpul unui mandat.

b) Comisia are următoarele atribuţii:

– verifică modul în care este administrat patrimoniul federaţiei;

– întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale

– seful comisiei poate participa la şedinţele Biroului Federal sau ale Biroului Executiv, fără drept de vot, dacă este invitat sau la cererea sa;

c) Comisia este subordonată Adunării Generale.

Art. 61 Preşedintele federaţiei este conducătorul federaţiei şi are un mandat de 4 ani.

Atributii:

 1. prezidează Adunarea Generală şi conduce activitatea Biroului Federal;

 2. reprezintă federaţia în relaţiile cu autorităţile publice, cu forurile similare din alte ţări, cu ITU şi ETU, cu persoane fizice şi juridice române şi străine în limita mandatului dat de Biroul Federal;

 3. semnează principalele documente ale federaţiei;

 4. stabileşte împreună cu secretarul general data şi ordinea de zi a şedinţelor Biroului Federal;

 5. aprobă prin decizie, în urma susţinerii concursului de ocupare a posturilor vacante ale personalului salariat încadrarea acestora;

 6. împuterniceşte persoana care îl reprezintă în situaţia imposibilităţii îndeplinirii atribuţiilor sale;

 7. întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi analizează periodic execuţia acestuia;

 8. aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor de performanţă şi sistemul de norme şi cerinţe tehnico-metodice specifice ramurii de sport;

 9. aprobă mandatul reprezentanţilor federaţiei, în vederea participării la reuniunile forurilor sportive internaţionale;

 10. aprobă condiţiile contractuale pentru sportivii şi tehnicienii români care urmează să activeze în străinătate, precum şi pentru sportivii şi tehnicienii străini care doresc să activeze în România;

 11. aprobă lista arbitrilor de nivel naţional şi a candidaţilor pentru calificarea ca arbitri internaţionali;

 12. propune candidaţii ce vor reprezenta federaţia în organismele federaţiilor internaţionale sau europene;

 13. se preocupă de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea federaţiei din alte surse decât cele bugetare

 14. stabileşte sarcini concrete membrilor Biroului Federal

 15. aprobă / semneaza actele juridice şi contractele federaţiei

 16. numeste membrii Biroului Executiv dintre candidatii propusi

Art. 62Vicepreşedintii au un mandat de 4 ani, coordonează activitatea unor sectoare de activitate ale federaţiei şi îndeplinesc unele atribuţii ale preşedintelui prin delegare.

CAP. VIII – Organul de administrare şi gestionare a federaţiei – Biroul Executiv

 Art. 63Biroul Executiv este alcătuit din Secretarul general al FRTRI, Directorul de competitii şi evenimente şi Antrenorul federal şi are un mandat de 2 ani.

 Art. 64 – Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

 1. decide în legătură cu soluţionarea unor chestiuni urgente care intervin între şedinţele Biroului Federal;

 2. decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a federaţiei – organizatorice, tehnice, juridice, financiare şi asigurare materială;

 3. întocmeşte proiecte de organigramă şi politica de personal a federaţiei şi le prezintă Biroului Federal;

 4. întocmeşte proiectul raportului Biroului Federal către Adunarea Generală, execuţia bugetară şi le prezintă Biroului Federal sau Adunării Generale, după caz;

 5. prezintă, la cerere, rapoarte de activitate sau pe probleme, Biroului Federal;

 6. exercită şi alte atribuţii delegate de Biroul Federal sau Adunarea Generală, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

Art. 65Secretarul General al federaţiei este membru al Biroului Federal şi seful Biroului Executiv, avand un mandat de 2 ani. Are următoarele atribuţii:

 1. derulează relaţiile contractuale cu ANST;

 2. organizează şi conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi ale Biroului Federal, a prevederilor programelor şi planurilor de activitate aprobate;

 3. asigură aplicarea şi respectarea în întreaga activitate a federaţiei, a legislaţiei în vigoare, a normelor generale stabilite de ANST, a statutului şi a reglementărilor adoptate de federaţie;

 4. stabileşte, împreună cu preşedintele, data şi ordinea de zi a şedinţelor Biroului Federal, pregăteşte materialele şi lucrările care se prezintă în Biroul Federal; verifică dacă în procesul verbal al şedinţei Biroului Federal au fost consemnate problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, iar în cazul in care nu au fost omisiuni, informează Biroul Federal în prima şedinţă;

 5. organizează, coordonează şi sprijină activitatea colegiilor şi comisiilor centrale; pregăteşte împreună cu acestea propuneri referitoare la:

  1. componenţa nominală a Colegiilor şi Comisiilor centrale ale federaţiei;

  2. programele şi planurile de activitate ale federaţiei;

  3. calendarul sportiv intern şi internaţional;

  4. proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi a asigurării materiale a activităţii;

  5. programele şi planurile de pregătire a loturilor olimpice şi naţionale, componenţa acestora şi a colectivelor tehnice;

  6. componenţa nominală a delegaţiilor care se deplasează în străinătate;

  7. premii, indemnizaţii, prime şi alte recompense pentru sportivi, specialişti sau colaboratori;

 6. asigură prin colegiile şi comisiile centrale şi teritoriale, organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional; aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare acţiune programată şi angajează sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare;

 7. organizează controlul şi sprijinirea activităţii loturilor reprezentative şi a secţiilor afiliate, prezentând în Biroul Federal concluzii şi propuneri pentru optimizarea activităţii sportive a acestora;

 8. organizează şi conduce activitatea personalului salariat al federaţiei, face propuneri de promovare, recompensare şi sancţionare a acestuia;

 9. primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată federaţiei şi informează Biroul Federal asupra principalelor probleme apărute în derularea activităţii.

 10. aprobă necesarul de echipament şi materiale sportive pentru loturile reprezentative, în vederea pregătirii şi participării acestora la competiţiile internaţionale;

 11. urmăreşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a buletinului informativ al federaţiei şi a unor materiale cu caracter tehnico-metodic, destinate membrilor federaţiei;

 12. participă la principalele competiţii interne şi internaţionale, reprezintă federaţia în raporturile cu organizaţiile sportive interne şi internaţionale, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine în limita mandatului dat de Biroul Federal;

 13. realizează legătura funcţională cu compartimentele de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport şi Tineret, în scopul rezolvării operative a problemelor tehnico-organizatorice administrative, financiare, de relaţii internaţionale, precum şi altor aspecte din activitatea federaţiei;

 14. răspunde operativ la cerinţele de informare formulate de Agentia Nationala pentru Sport şi Tineret şi prezintă periodic sinteze asupra activităţii desfăşurate şi a problematicii ramurii de sport respective;

 15. în îndeplinirea atribuţiilor sale colaborează cu direcţiile pentru tineret şi sport, cu Institutul de Cercetare pentru Sport, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Complexele sportive naţionale, Comitetul Olimpic Român, Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, CNFPA şi alte instituţii sau organizaţii;

 16. orice alte atributii stabilite de catre Biroul federal

Art. 66 – Antrenorul Federal este membru Biroului Executiv, cadrul tehnic specializat, cu calificare superioară, care coordonează domeniul tehnico-metodic, al ramurii de sport respective.

Antrenorul federal are următoarele atribuţii:

a) Prezintă propuneri privind strategia şi concepţia generală de selecţie, pregătirea şi participarea în competiţii a sportivilor de performanţă, potrivit cerinţelor ramurii de sport respective; urmăreşte şi controlează modul cum se aplică strategia şi concepţia de pregătire la secţii şi loturi reprezentative, stabileste componenta lotului national şi antrenarea acestuia.

b) Organizează, coordonează şi sprijină activitatea colegiului central al antrenorilor, asigură convocarea membrilor, întocmirea materialelor şi a documentelor ce sunt prezentate în reuniunile colegiului;

c) Controlează procesul de selecţie şi pregătire la nivelul loturilor reprezentative, centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor şi seniorilor şi taberelor de pregătire;

d) Răspunde de organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a antrenorilor din ramura de sport respectivă, precum şi a consfătuirilor metodice de specialitate; colaborează în acest scop cu compartimentul de specialitate din cadrul ANST.;

e) Asigură controlul sistematic al activităţii secţiilor de performanţă, analizează activitatea acestora în cadrul colegiului central al antrenorilor şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

f) Analizează în cadrul colegiului central al antrenorilor, componenţa loturilor reprezentative, conţinutul planurilor de pregătire al acestora şi le supune aprobării Biroului federal;

g) Propune Biroului Federal componenţa colectivelor tehnice ale loturilor naţionale şi olimpice şi analizează periodic în cadrul colegiului activitatea desfăşurată de antrenorii loturilor;

h) Participă la principalele competiţii naţionale, analizează desfăşurarea şi nivelul acestora şi prezintă periodic în colegiu şi în Biroul Federal concluzii şi propuneri vizând optimizarea activităţii competiţionale interne;

i) colaborează cu alte colegii şi comisii centrale în scopul perfecţionării sistemului competiţional naţional şi a regulamentelor de organizare şi desfăşurare a campionatelor şi concursurilor naţionale;

j) Participă la principalele competiţii, reuniuni tehnice şi consfătuiri, întocmeşte lucrări cu caracter de sinteză privind desfăşurarea JO, CM, CE, rezultatele înregistrate, orientările şi tendinţele noi, apărute în practicarea ramurii de sport respective, pe plan mondial;

k) Studiază permanent literatura de specialitate, teoria şi practica ramurii de sport pe plan naţional şi internaţional şi elaborează periodic lucrări cu caracter tehnico-metodic urmărind tipărirea şi difuzarea lor specialiştilor din domeniu;

l) Colaborează, în îndeplinirea sarcinilor sale, cu compartimentele de specialitate din ANST., cu I.N.C.S., I.N.M.S., A.N.E.F.S., precum şi cu alte instituţii şi organe de specialitate, pentru elaborarea unor studii şi cercetări specifice ramurii de sport respective, pentru elaborarea planurilor de pregătire a loturilor respective şi asigurarea unor servicii de asistenţă interdisciplinară.

m) orice alte atributii stabilite de catre Biroul federa

Art. 67 – Directorul de competitii şi evenimente este membru Biroului Executiv, avand urmatoarele atributii:

a) organizeaza şi coordoneaza campaniile, evenimentele şi competitiile sportive de triatlon

b) se va implica in mod activ in atragerea de sponsorizari

c) se va ocupa cu promovarea FRTRI prin diferite mijloace, inclusiv mass-media şi online

d) orice alte atributii stabilite de catre Biroul Federal

CAP. IX – Colegiile şi Comisiile

Art. 68 – Comisiile şi colegiile centrale sunt organe ale Biroului Federal specializate pe domenii de activitate. Preşedinţii comisiilor şi colegiilor centrale sunt aprobaţi de Biroul Federal.

Punerea în aplicare a hotărârilor acestora se realizează după aprobarea Biroului Federal.

 Art. 69 – În cadrul federaţiei funcţionează următoarele comisii şi colegii centrale: Comisia tehnica, Comisia disciplinara, Comisia de transfer, Comisia sau colegiul arbitrilor, precum şi orice alte comisii şi colegii stabilite de catre Biroul Federal.

Art. 70 – Atributiile şi competentele comisiilor şi colegiilor centrale sunt prevazute in Regulamentul de Organizare şi Functionare al FRTRI.

Art. 71 – În funcţie de necesităţi se pot înfiinţa şi alte comisii sau colegii.

CAP. X – Asociaţiile Judeţene de Triatlon

Art. 72 – Asociaţiile judeţene de triatlon sunt persoane juridice de drept privat constituite prin asocierea cluburilor şi asociaţiilor sportive afiliate şi recunoscute de acestea, în temeiul Legii nr. 69/2000.

Art. 73 – Dobândirea personalităţii juridice se face în condiţiile legii ca asociaţii fără scop lucrativ.

Art. 74 – La nivelul fiecărui judeţ se poate constitui o singură asociaţie sportivă judeţeană de triatlon.

Art. 75 – Asociaţiile judeţene de triatlon se afiliază la FRTRI şi respectă statutul şi regulamentele FRTRI.

Art. 76 – Scopul asociaţiilor judeţene de triatlon îl constituie organizarea şi desfăşurarea activităţii la nivel judeţean.

Art. 77 – Obiectivele, atribuţiile, drepturile şi îndatoririle asociaţiilor judeţene decurg din Statutul şi regulamentele FRTRI şi din puterea delegată de federaţie.

Art. 78 – Asociaţiile judeţene îşi desfăşoară activitatea pe baza statutului şi regulamentelor proprii, avizate de FRTRI care avizează şi eventualele modificări sau completări la forma iniţială.

Art. 79 – Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile organelor asociaţiilor judeţene sunt obligatorii pentru toţi membrii acestora.

Art. 80 – În Adunarea Generală a FRTRI reprezentantul fiecărei asociaţii judeţene are drept de vot. De regulă acesta este preşedintele asocieţiei judeţene.

Art. 81 – Conform Legii nr. 69/2000 Direcţiile Judeţene pentru Tineret şi Sport recunosc şi sprijină asociaţiile judeţene de triatlon. În judeţele unde nu se înfiinţează asociaţii judeţene de triatlon, atribuţiile acestora pot fi preluate de către actualele comisii judeţene, în subordinea Direcţiilor Judeţene pentru Tineret şi Sport.

CAP. XI – Personalul salariat al federaţiei

 Art. 82 – Statul de funcţii al FRTRI este aprobat de Biroul Federal şi semnat de preşedinte şi poate cuprinde următoarele funcţii:

a) Secretar General;
b) Antrenorul Federal;
c) Antrenori de Lot;
d) Contabil Sef;
e) Contabili-Economisti;
f) Arbitrii
g) Instructori sportivi
h) Referenţi de specialitate
i) Web-developer;
j) Casier;
k) Secretar-dactilograf;
l) Operatori-calculator;
m) Organizatori competitii;
n) Paznici;
o) Soferi;
p) Mecanici;
q) Maseori;
r) Alte functii.

Art. 83 – Atribuţiile principale ale tuturor salariaţilor sunt stipulate în Regulamentul de ordine interioară şi în fişa postului.

Art. 84 – Eliberarea din funcţie, precum şi ocuparea posturilor vacante se face în condiţiile legii.

CAP. XII. – Mijloace financiare şi materiale

Art. 85 – Patrimoniul social iniţial al FRTRI este cel cuprins în actul constitutiv, parte integrantă a prezentului statut, în care se evidenţiază valoarea în lei a activului patrimonial şi aporturile în natură şi/sau depuse de asociaţii la constituire.

Art. 86

a) FRTRI şi structurile afiliate pot deţine în propietate, pot închiria sau primi în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale, baze sportive, terenuri, instalaţii, cantine, restaurante, spaţii de cazare, precum şi alte dotări necesare activităţii de triatlon;

b) Regimul de gestrionare şi administrare a bunurilor imobile şi mobile achiziţionate ca urmare a derulării unor programe sportive, se reglementează pe baza contractului încheiat între părţi;

c) Din venituri proprii FRTRI îşi poate construi sediu.

Art. 87 – Veniturile indiferent de sursă şi cheltuieli, de orice fel, sunt cuprinse în bugetul anual propriu aprobat de Adunarea Generală.

1. Veniturile federaţiei provin din:

 1. subvenţie acordată de ANST de la bugetul de stat;

 2. cotizaţiile, taxele, contribuţiile sau penalităţile băneşti sau în natură ale membrilor sau simpatizanţilor;

 3. donaţii, sume sau bunuri provenite din sponsorizări;

 4. Dobânzi şi dividente obţinute ca urmare a plasarii disponibilităţilor;

 5. Venituri realizate din reclamă şi publicitate;

 6. Venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul federaţiei;

 7. Sume acordate de administraţia publică centrală sau locală, de alte organisme sau instituţii pentru finanţarea programelor federaţiei;

 8. Subvenţii sau donaţii de la forurile internaţionale la care este afiliată federaţia;

 9. Sume de bani acordate de alte organe, organizaţii sau structuri sportive pentru susţinerea activităţii sportive, pentru dotarea tehnico-materială sau pentru obţinerea de performanţe sportive;

 10. Încasări de la manifestările sportive, prestări servicii;

 11. Soldurile rezultate din execuţia bugetară a anului precedent;

 12. Alte venituri, din alte surse, în condiţiile legii.

 2. Fondurile în lei sau valută aparţinând FRTRI se pastrează în conturi bancare proprii conform prevederilor legale.

3. Potrivit legii, veniturile se gestionează şi se utilizează la nivelul FRTRI şi a structurilor sale sportive de drept public pentru realizarea scopului şi obiectivelor proprii de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

 Art. 88 – FRTRI deţine exclusivitatea:

 1. Dreptului asupra imaginii de grup sau individuale statice şi în mişcare a sportivilor componenţi ai loturilor naţionale, în echipament de concurs sau de pregătire.

 2. Drepturilor de folosinţă a emblemei şi a siglei proprii.

 3. Dreptului de reclamă, publicitate, transmisii televizate la competiţiile pe care le organizează.

CAP. XIII – Autoritatea Disciplinară

Art. 89 – Autoritatea Disciplinară în activitatea de triatlon se exercită deplin şi legitim potrivit competenţelor date de Legea nr. 69/2000 pentru exercitarea dreptului de supraveghere şi control al FRTRI şi al tuturor celorlalte structuri sportive din ramura de triatlon potrivit statutului şi regulamentelor proprii.

Art. 90 – Puterea disciplinară dă autoritatea de a investiga şi după caz, de a sancţiona persoanele sau structurile în culpă.

Art. 91 – Modalitatea de exercitare a autorităţii disciplinare se realizează prin:

(1) Federaţia Română de Triatlon isi exercita autoritatea disciplinara prin instituirea unui sistem coerent de sanctiuni, gradat in functie de gravitatea faptelor, care sa asigure maxima obiectivitate şi corectitudine, sa elimine greselile şi exagerarile, sa tina seama de imprejurarile comiterii abaterilor, prin aplicarea regulilor circumstantelor atenuante sau agravante in adoptarea deciziilor, in conditiile garantarii totale a dreptului la aparare şi caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.

(2) Documentele de baza care stabilesc conduita şi modul de actiune in ceea ce priveste exercitarea autoritatii disciplinare de catre FRTRI, sunt :

a) Statutul

b) Regulamentul de disciplina;

c) Regulamentul de ordine interioara;

d) Regulamentul de Organizare şi Functionare al FRTRI;

e) Codul Etic al FRTRI

f) Statutele şi regulamentele ITU şi ETU

g) Regulamentele de organizare şi functionare ale comisiilor şi colegiilor centrale;

h) Legislatia specifica privitoare la controlul doping şi la combaterea violentei in sport

Art. 92 – Competenta solutionarii abaterilor disciplinare revine:

1. Comisiei de Disciplină – ca instanta de fond care va avea atributii de cercetare a imprejurarilor cauzei, in fata acesteia fiind formulate apararile şi administrate probatoriile in sustinerea pozitiei fiecarei parti. Cercetarile intreprinse de Comisia de Disciplină vor fi finalizate prin pronuntarea unei hotarari impotriva careia se poate face apel in termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia de Apel;

2. Comisiei de Apel a FRTRI., pentru apelurile declarate impotriva hotararilor pronuntate de Comisia de Disciplină, precum şi pentru sanctiunile pronuntate asupra propriilor sportivi de catre cluburi şi asociatii.

3. Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva, pentru recursurile formulate impotriva deciziilor pronuntate de Comisia de Apel, cu respectarea prevederilor Legii nr.551/2004.

4. Sectiei de Contencios Administrativ a Tribunalului Bucuresti, pentru caile de atac impotriva solutiei date de Comisia Nationala de Disciplina Sportiva.

CAP. XIV – Litigii

Art. 93 – Membrii afiliati ai federatiei, oficialii, sportivii, tehnicienii sunt obligati sa solutioneze orice litigiu apeland la organele jurisdictionale sportive, inaintea formularii oricaror alte actiuni sau cereri in fata instantelor de drept comun.

Art. 94 – Membrii afiliaţi federaţiei şi reprezentanţii lor, trebuie să respecte cu stricteţe deciziile luate de organele de jurisdicţie ale federaţiei sau de Biroul Executiv, ca ultimă instanţă de apel.

CAP. XV – Recompense, Abateri şi Sancţiuni

Art. 95 – Pentru rezultate deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea contribuţiei la dezvoltarea ramurii de sport, federaţia poate acorda următoarele recompense:

 • Titlu de Membru de onoare al federaţiei;

 • Titlu de Preşedinte de onoare al federaţiei;

 • titluri sportive;

 • premii şi prime.

Art. 96 –Faptele pentru care se aplica sanctiuni membrilor federatiei, sportivilor, antrenorilor, precum şi persoanelor oficiale implicate in activitatea de triatlon, tipurile de sanctiuni şi procedurile de solutionare a abaterilor disciplinare sunt cele prevazute in Regulamentul de Disciplina al FRTRI.

Art. 97Sanctiunile disciplinare aplicabile sunt:

A. – pentru structurile sportive afiliate :

a) avertismentul;

b) penalizarea baneasca (amenda);

c) suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internationala;

d) ridicarea temporara a dreptului de organizare a competitiilor;

e) excluderea (pierderea calitatii de membru);

B. – pentru sportivi, antrenori, oficiali ai federatiei:

a) avertismentul;

b) penalizarea baneasca (amenda);

c) suspendarea temporara din activitatea competitionala interna si/sau internatională;

d) suspendarea pe viata din activitatea sportivă.

Masurile disciplinare aplicabile sportivilor şi care sunt prevazute la pct B lit. b) c) şi d) intervin in principal in situatia nerespectarii de catre acestia a urmatoarelor obligatii:

a) nerespectarea legislatiei privitoare la prevenirea şi combaterea dopajului in sport, in sensul:

– procurarii, detinerii, consumului de substante interzise in competitiei şi in afara acesteia

– refuzului sau neprezentarii nejustificate pentru prelevarea de probe dupa primirea invitatiei la controlul doping

– incalcarii reglementarilor in vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru controalele doping in afara competitiei, prin nedeclararea locului in care poate fi gasit şi neparticiparea la efectuarea controalelor doping in afara competitiei planificate pe baza legislatiei in vigoare;

– falsificarii sau tentativei de a falsifica orice parte a controlului doping

b) nerespectarea obligatiei de a se prezenta şi concura la competitiile de obiectiv ale federatiei (Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Europene, Cupe Mondiale, Campionate Balcanice) in echipamentul asigurat de catre federatie in baza contractelor de sponsorizare pe care aceasta le are incheiate.

Art. 98 – (1) Abaterile membrilor FRTRI, ale persoanelor oficiale şi ale celorlalti factori cu atributii in acest domeniu, de la Statutul, regulamentele şi normele federatiei, vor fi analizate, judecate şi sanctionate in conformitate cu prevederile Regulamentului de disciplina aprobat de Biroul Federal.

(2) Solutionarea abaterilor disciplinare revine organismelor precizate la art. 92.

CAP. XVI – Dizolvarea federaţiei şi lichidarea patrimoniului

Art. 99 – Dizolvarea FRTRI poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală.

Art. 100 – Odată cu hotărârea de dizolvare, trebuie luată o decizie privind folosirea patrimoniului.

Art. 101 – Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone, cu scop asemănător sau, în lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în STAT, interesele servite de federaţia dizolvată.

CAP. XVII. – Dispoziţii finale

Art. 102 – (1) În desfăşurarea activităţii sale, FRTRI colaborează cu ANST, având obligaţia de a comunica orice modificări ale actului constitutiv.

(2) Biroul Federal al FRTRI decide în toate cazurile neprevăzute în statut.

Art. 103 – (1) Activitatea FRTRI se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice şi sportului nr.69/2000 cu completarile şi modificiarile la zi, ale Regulamentului de aplicare a acestei legi, Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, precum şi ale legilor speciale in materia prevenirii şi combaterii dopajului in sport, ale prevenirii şi combaterii violentei cu ocazia competitiilor şi a jocurilor sportive.

(2) Dispozitiile prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile legale incidente.

Art. 104 – Autorizarea participarii loturilor naţionale la competitiile internationale oficiale şi de verificare se face de catre Agentia Nationala pentru Sport şi Tineret.

Art. 105 – Agentia Nationala pentru Sport şi Tineret exercita supravegherea şi controlul tuturor structurilor sportive potrivit prevederilor Legii 69/2000 şi Regulamentul de aplicare.

Art. 106 – Supravegherea şi controlul exercitat de Agentia Nationala pentru Sport şi Tineret nu pot substitui controlul propriu instituit de Federatie.

Art. 107 – Prezentul statut nu poate fi modificat sau completat decat cu aprobarea Adunarii Generale şi cu avizul Agentia Nationala pentru Sport şi Tineret.

SEMNATURILE MEMBRILOR FONDATORI:

Vlad Stoica, reprezentant al Clubului Sportiv Smartatletic

Razvan Florea, reprezentant al Clubului Sportiv Atena Sport Club

Marius Grigore, reprezentant al Asociatiei Bucharest Sport Club

Matei Giurcaneanu, reprezentant al Clubului Sportiv Delfinul

Gabriel Mihaltan, reprezentant al Clubului Sportiv Olimpia Bucuresti

Daniel Nistoroiu, reprezentant al Asociatiei Sportive Energy Club

Ciprian Balanescu, reprezentant al Clubului Sportiv Ride Competition

Peter Klosz, reprezentant al Clubului Sportiv Master Ski&Bike

Daniel Ioan, reprezentant al Clubului Sportiv Tri- Aluta

Balog Gyorgy, reprezentant al Clubului Sportiv Extreme

Dumitru Blanaru, reprezentant al Clubului Sportiv Municipal Braila

Pin It on Pinterest