Anunt participare achizitionare servicii de cazare Nr. 2022012601/26.01.2022

ian. 26, 2022 | 0 comentarii

Anunt participare achizitionare servicii de cazare Nr. 2022012601/26.01.2022

Avand in vedere ca pana la data limita de depunere a ofertelor nu a fost depusa nicio oferta, termenul de depunere se prelungeste pana in 28.01.2022 ora 17:00.

Nr. 2022012601/ 26.01.2022

ANUNT DE PARTICIPARE

Federatia Romana de Triatlon, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza procedura proprie in vederea achizitionarii serviciilor de cazare in Barcelona si Andorra – Sant Julia de Loria astfel:
Lot 1 – Servicii de cazare in Barcelona pentru 5 persoane 31.01-01.02.2022 (1 noapte)
Lot 2 – Servicii de cazare in Andorra – Sant Julia de Loria (si împrejurimi la max. 15km) pentru 6 persoane in perioada 01.02 – 07.02.2022 (6 nopti)

Invitam toti operatorii economici interesati, care corespund cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, sa transmita oferta la adresa de email achizitii@triatlonromania.ro.
1. Denumirea serviciilor: ”Servicii de cazare in Barcelona si Andorra – Sant Julia de Loria”
Lot 1 – Servicii de cazare in Barcelona pentru 5 persoane 31.01-01.02.2022 (1 noapte)
Lot 2 – Servicii de cazare in Andorra – Sant Julia de Loria (si împrejurimi la max. 15km) pentru 6 persoane in perioada 01.02 – 07.02.2022 (6 nopti)

2. Cod CPV: 55100000-1 Servicii hoteliere

3. Valoarea estimata 10.000 lei cu toate taxele incluse, din care:
Lot 1 – Servicii de cazare in Barcelona pentru 5 persoane 31.01-01.02.2022 (1 noapte) – 1.219,50 lei cu toate taxele incluse
Lot 2 – Servicii de cazare in Andorra – Sant Julia de Loria (si împrejurimi la max. 15km) pentru 6 persoane in perioada 01.02 – 07.02.2022 (6 nopti) – 8.780.50 lei cu toate taxele incluse

4. Surse de finantare: fonduri bugetare si proprii

5. Procedura este organizata in baza art. 68 alin. (1) lit. h din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 si se va finaliza prin incheierea unuia sau a doua contracte (pe loturi).

6. Termenul limita de depunere a ofertelor: 28.01.2022, ora 10:00

7. Adresa la care se transmit ofertele: email achizitii@triatlonromania.ro

8. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut/contract, in conditiile respectarii cerintelor minime din documentatia de atribuire.

9. Criterii de calificare in sustinerea situatiei personale a operatorilor economici si capacitatii de exercitare a activitatii profesionale:
– Declaratie privind privind evitarea conflictului de interese, conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016; Persoanele cu functie de decizie in procedura proprie sunt: Vlad Stoica – Presedinte, Ovidiu Burghelea -Secretar General, Elena Marcu – Achizitii Publice, Iosif Crisan – Antrenor Federal
– Declaraţii privind neîncadrarea în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Certificatul de inregistrare sau certificatul constatator, in copie, conform căruia operatorul economic îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice pentru activitatea CAEN în care se înscrie obiectul contractului de achiziţie sau alt document echivalent.
10. Modul de prezentare a ofertelor tehnica si financiara

Se vor prezenta:
– Formularul de oferta si Anexa la formular;
– Propunerea tehnica elaborata in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini, conform formularului
11. Preţul ofertei este ferm, exprimat în lei.
12. Limba de redactare a ofertei: romana
13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 15 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor
14. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 27.01.2022, ora 12:00.

 

Loading...

Pin It on Pinterest